OBAVIJEST

"POLjOPRIVREDNIK" a.d. Derventa

 

U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09 i 100/11) i članom 48. Statuta "POLjOPRIVREDNIK" a.d. Derventa, Upravni odbor "POLjOPRIVREDNIK" a.d. Derventa na sjednici održanoj dana 10.8.2012. godine donio je odluku kojom

S A Z I V A

redovnu sjednicu Skupštine akcionara "POLjOPRIVREDNIK" a.d. Derventa, koja će se održati u petak, 14.9.2012. godine u 15 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Polje bb, 74400 Derventa.

I

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Izbor radnih tijela (predsjednik skupštine, zapisničar, ovjerači zapisnika, komisija za glasanje);
  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine, održane 19.3.2011. godine;
  3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskom izvještaju za 2011. godinu;
  4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2011. godinu;
  5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju "POLjOPRIVREDNIK" a.d. Derventa za 2011. godinu;
  6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora "POLjOPRIVREDNIK" a.d. Derventa za 2011. godinu;
  7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti;
  8. Razmatranje i usvajanje Ugovora o zasnivanju hipoteke;
  9. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i donošenje odgovarajućih akata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima koji su neophodni za upis promjene pravne forme u sudskom registru;
  10. Razno.

 

II

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 4.9.2012. godine.

Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica – pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani, odnosno sa sjedištem van Republike Srpske – apostille pečatom.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 16 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Akcionarsko društvo objavljuje poziv za sjednicu skupštine akcionara u dva dnevna lista registrovana na području RS, Nezavisne novine i Glas Srpske, i bez prekida na internet stranici Banjalučke berze i društva biće objavljen poziv za sjednicu skupštine akcionara, prijedlozi odluka i izvještaji koji se usvajaju. Akcionari imaju mogućnost uvida u prijedloge odluka i izvještaje koji će se usvajati i u sjedištu društva svakim radnom danom u redovno radno vrijeme.

 

 

III

U skladu sa odredbama člana 421. Zakona o privrednim društvima, akcionaru putem pošte dostavljamo:
a) prijedlog odluke o promjeni pravne forme i izvještaj Upravnog odbora akcionarskog društva koji objašnjava uslove i zakonsku i ekonomsku osnovanost za promjenu pravne forme, kao i opis bilo kog problema koji je nastao u vezi sa uslovima promjene pravne forme (napominjemo da su svi zakonski i faktički uslovi za promjenu forme Društva ostvareni, te da Upravni odbor nije pronašao problem u vezi sa istim),
b) pozitivnu preporuku Upravnog odbora u vezi sa tačkom 7. dnevnog reda i razloge za takvu preporuku,

Na osnovu člana 421. stav 2. tačka v) i člana 435. stav 1. tačka v) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", 127/08, 58/09 i 100/11) obavještavamo akcionare Društva da mogu da ne prihvate odluku o promjeni pravne forme Društva i da imaju pravo na traženje procjene i otkupa akcija od Društva.

 

    Upravni odbor


> Odluka o izboru radnih tjela

> Odluka o usvajanju zapisnika

> Zapisnik

> Odluka o usvajanju izvjestaja nezavisnog revizora o izvrsenoj reviziji FI za 2011

> Izvjestaj nezavisnog revizora za 2011 godinu

> Odluka o usvajanju Godisnjeg finansijskog izvjestaja za 2011

> Finansijski izvjestaji za 2011 godinu

> Odluka o usvajanju Izvjestaja o poslovanju za 2011

> Izvjestaj o poslovanju za 2011

> Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu upravnog odbora za 2011

> Izvjestaj o radu upravnog odbora

> Odluka o raspolaganju imovinom velike vrijednosti_stale i skladiste

> Odluka o usvajanju ugovora o zasnivanju hipoteke

> Odluka o usvajanju promjene pravne forme_PPRV

> Izvjestaj koji objasnjava uslove, zakonsku i ekonomsku opravdanost za promjenu pr forme

> Preporuka upravnog odbora


Firma: Akcionarsko društvo „POLJOPRIVREDNIK“ Derventa sa potpunom odgovornošću
Skraćena oznaka firme: „POLJOPRIVREDNIK“ a.d. Derventa sa p.o.
Sjedište: Polje bb, 74 400 Derventa
JIB: 4400158090000
PDV broj: 40015809000
Matični broj: 1769600
Lice ovlašteno za zastupanje: Mikerević Zlatko, direktor             
Vrsta oblika organizovanja: Akcionarsko društvo
Pretežna djelatnost: Mješovita poljoprivredna proizvodnja
Šifra djelatnosti: 01.50

Kontakt

Ukoliko nas želite kontaktirati pošaljite poruku putem e-maila na: info@poljoprivrednik.eu
ili poštom na adresu:

Poljoprivrednik AD

Polje bb, 74 400 Derventa